Tuesday, April 4, 2017

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန) အပိုင္း-၂

ကြၽမ္းက်င္မႈအကဲျဖတ္
ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကြၽမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေရးအဖြဲ႕ (NSSA)က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈအကဲျဖတ္ေရး ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ ပထမအဆင့္ႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္မ်ား တြင္ အလုပ္အကိုင္ ၁၁ မ်ဳိးအတြက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ သင္တန္းသား ၇၂၇ ဦးအား အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈ (Level-1) အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ယခုတတိယအဆင့္မွာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ၂၅၁ ဦးအား အမ်ဳိးသား အဆင့္ (၁) ႏွင့္ (၂) ကြၽမ္းက်င္မႈအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားကို အလုပ္အကိုင္ ၁၆ မ်ဳိး အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ UMFCCI ၌ က်င္းပခဲ့ သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
ျပည္ပအလုပ္အကိုင္လမ္းညႊန္
ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ လမ္းၫႊန္သင္တန္းကို ကြၽမ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း (ရန္ကုန္)ႏွင့္ (မႏၲေလး)တို႔တြင္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္အခမဲ့ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံ၌ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပထဝီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးေရးဆိုင္ရာ သိသင့္သည့္အခ်က္မ်ား၊ အလုပ္ သမားေရးရာဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးလုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ သိရွိသင့္သည့္အခ်က္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္ မ်ား၊ ဆက္သြယ္အကူအညီ ေတာင္းခံမည့္ေနရာမ်ား၊ ျပည္ပထြက္ခြာျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပးျခင္း၊ ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔ကို သင္ၾကားပို႔ခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ရရွိေစေရးသည္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္း တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၈ ခုႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ကြၽမ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ ေရးသင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အေျခခံဂေဟဆက္သင္တန္း၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးသင္တန္း၊ စစ္ေဆး ေရးမွဴးသင္တန္း၊ ေလေအးေပးစက္ျပဳျပင္ျခင္းသင္တန္း၊ ကိုရီးယား ဘာသာ သင္တန္း၊ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္သင္တန္းႏွင့္ ျပည္ပသို႔မထြက္ခြာမီ အႀကိဳသင္တန္းတို႔ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဧၿပီ လမွ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ သင္တန္းသား သင္တန္းသူ ၂၉၈၅၄ ဦးတို႔ကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
လူမႈဖူလုံေရးဆိုင္ရာ
အလုပ္သမားတစ္ဦး နိစၥဓူဝအလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းလုိအပ္ခ်က္အတြက္ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႕က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အာမခံအလုပ္သမား မ်ား အား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားပိုမိုေပး အပ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အလုပ္သမားေဆး႐ုံႀကီး (ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ထန္းတပင္) ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ခြဲစိတ္ေရာဂါ၊ သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္ေရာဂါ၊ အ႐ိုးေရာဂါ၊ အေထြေထြေရာဂါ၊ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းေရာဂါ၊ သြားေရာဂါ၊ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး ဆိုင္ရာကုသမႈမ်ားကို အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိရာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဧၿပီလမွ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအထိ အလုပ္သမားေဆး႐ုံႀကီး သံုး႐ုံတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူသည့္ လူနာဦးေရမွာ ၇၁ဝ၂၈ ဦးရွိၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ ကြင္းဆင္းေဆးကုသေပးမႈ ၈၂၈၁ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယမန္ႏွစ္ ဧၿပီလမွ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအထိ လူမႈဖူလုံေရးေဆးခန္း ၉၆ ခန္းတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူခဲ့ သည့္ ျပင္ပလူနာ ၃၅၅၇ဝ၄ ဦး၊ ေဆး႐ုံတက္လူနာ ၅၆၉၁ ဦး၊ က်န္းမာေရးပညာေပးေဟာေျပာမႈႏွင့္ ကြင္းဆင္း ေဆးကုသမႈမွာ ၁၆၆ဝ ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ကြင္းဆင္းေဆးကုသစဥ္ ေဆးကုသမႈခံယူသည့္ လူနာဦးေရမွာ ၃၁၂၇၄ ဦးျဖစ္သည္။ MMU နယ္လွည့္ေဆးကုသယာဥ္ျဖင့္ အာမခံလုပ္သားမ်ားကို နယ္လွည့္ေဆးကု သေပး လ်က္ရွိရာမွာ အလုပ္ဌာနေပါင္း ၁၃၄ဝ တြင္ရွိေသာ အလုပ္သမား ၃၄ဝ၃၅ ဦးကို အစိုးရသစ္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ကုသေပးၿပီးျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္းမာပင္ခ႐ုိင္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၌ လူမႈဖူလုံေရးေဆးခန္းကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအား ေဆးကုသမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ထိေရာက္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိက ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ အာမခံအလုပ္သမားမ်ားျပားသည့္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ တြင္ လူမႈဖူလုံေရးကဲဝဲလ္ ေဆးခန္းအား Care Well Medical Co., Ltd. ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ယခုႏွစ္ မတ္ ၄ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒပါ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒ စတင္ျပ႒ာန္းၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအထိ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ စိစစ္ေရးကတ္ျပား (Smart Card) ၆၉၇၇၈၁ ကတ္ႏွင့္ ယာယီကတ္ ၅၁၂၉၉၅ ကတ္ကို ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း Smart Card ၄၁ဝ၅၅ ကတ္ႏွင့္ ယာယီကတ္ ၂၈၈၃၁၅ ကတ္ကို ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ားအား Micro Processor Chip ပါဝင္ၿပီး ပိုမိုထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ e-Smart Card မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္ လုပ္ႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၏ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဥပေဒတြင္အက်ဳံးဝင္ေသာ အလုပ္ဌာနမ်ားကို မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားကို မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ထည့္ဝင္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ ေငြလက္ငင္း အက်ဳိးခံစားခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအား ေဆးဝါးကုသေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခလစာေပၚမူတည္၍ အလုပ္ရွင္မွ သံုးရာခုိင္ႏႈန္း၊ အလုပ္သမားမွ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊ စုစုေပါင္း ငါးရာခုိင္ႏႈန္း ထည့္ဝင္ေၾကး ေပးသြင္းထားျခင္းအားျဖင့္ ေဆးကုသမႈခံယူခြင့္ရွိသည့္အျပင္ အာမခံစနစ္အလိုက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေငြေၾကးအက်ဳိးခံစားခြင့္ ၁၅ မ်ဳိးကို ခံစားခြင့္ရရွိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း
ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ က်ား/မေရးရာ အေလးထားရမည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ CEDAW Committee ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား လာမႈ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိပညာေပးႏိုင္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားလုပ္ငန္း စီမံခ်က္တို႔တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ျခင္း၌ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ က်ား/မေရးရာ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရ မည့္ ကိစၥမ်ားပါဝင္ေစေရးအတြက္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား လာျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားလုပ္ငန္းစီမံခ်က္တို႔တြင္ က်ား/မ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ေရး အတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီး ဥပေဒ ကိုးခု၊ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒ တစ္ခု၊ အသစ္ေရးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ဥပေဒ သံုးခု၊ အၿပီး႐ုပ္သိမ္းမည့္ ဥပေဒ ႏွစ္ခု၊ လက္ရွိလိုအပ္သျဖင့္ အသစ္ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒ ႏွစ္ခုႏွင့္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနကို လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး ဥပေဒတစ္ခု စုစုေပါင္း ဥပေဒ ၁၈ ခုထဲတြင္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ေရနံေျမ (အလုပ္သမားႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး) အက္ဥပေဒအား လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒ ၁၇ ခုျဖင့္ အလုပ္သမားေရးရာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား စည္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အသစ္ေရးဆြဲ လ်က္ရွိ သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း)အား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္က ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အျငင္းပြားမႈမ်ား
ဝန္ႀကီးဌာန၏ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းအျပင္ ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားၾကား ဘက္လိုက္မႈကင္း၍ လူမႈေရးရာ တရားမွ်တမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ မွ်တေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈအေပၚ အမ်ားျပည္သူယုံၾကည္လက္ခံႏိုင္ေရး စက္႐ုံတြင္း ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အလုပ္သမားေရးရာ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ညိႇႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရး အဖြဲ႕တို႔က တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းရန္လိုၿပီး ခုံသမာဓိအဆင့္သို႔ မလိုအပ္ဘဲ တက္ေရာက္ျခင္းမျဖစ္ေစေရး အပါအဝင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့သည္။
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒႏွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ လ်က္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္အျငင္းပြားမႈ ညိႇႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕ ၃၂၅ ဖြဲ႕က ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး အက္ဥပေဒအရ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ ညႇိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့သည့္အမႈ ၂၇ ခုအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္တြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒကို လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၉ ရက္တြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းနည္းဥပေဒကို လည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထုတ္ျပန္ၿပီး အဆိုပါ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒအရ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ရာတြင္ အလုပ္ရွင္အဖဲြ႕အစည္း ၃ဝ၊ အလုပ္ သမားအဖဲြ႕အစည္း ၂၃၆၉ ဖဲြ႕တို႔ကို ဖဲြ႕စည္း ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။
လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားကို အေျခခံ၍ သုေတသန စာတမ္း ၁၃ ေစာင္၊ သန္းေခါင္ စာရင္း ရလဒ္ေျမပုံမ်ားအတြက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ တြက္ခ်က္ျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ထည့္သြင္းမည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊ Data User Workshop မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စာရင္းဇယားမ်ားျပဳစုျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားျပဳစုျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ သားဖြားမိခင္ေသဆုံးျခင္း၊ လူဦးေရေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပထြန္းကားလာျခင္း စာတမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
အဆိုပါထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာစာအုပ္မ်ားႏွင့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအားလုံးႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ေမာ္ကြန္းတိုက္မ်ား၊ တကၠသိုလ္/ေကာလိပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ား၊ စစ္သံ႐ုံးမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္အသုံးျပဳသူမ်ားအားလုံးသို႔ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။
သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္အသုံးျပဳသူမ်ား လြယ္ကူစြာ ရရွိႏိုင္ေစရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မူဝါဒမ်ားစိစစ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ စီမံျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ရာ၌ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္ မ်ား အသုံးျပဳမႈတိုးျမင့္လာေစရန္၊ အခ်က္အလက္အသုံးျပဳသူမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အက်ဳိးရွိစြာ၊ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေျဖေလွ်ာ့
အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဦးစီး ဌာနအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒ ႏွင့္အညီ ကိုင္ေဆာင္သင့္သည့္ လက္မွတ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကိုရရွိေစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္သည့္ ဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိခံစားနိုင္ေရးအတြက္ ေျဖေလွ်ာ့မႈ နည္းလမ္းမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ သစၥာစီမံခ်က္ျဖင့္ အစိုးရသစ္၏ ပထမတစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ၁ဝ၃၄၆၅၈ ကို ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး စေသာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကၿပီး ထိုသူအမ်ားစု သည္ ေရာက္ရွိ ေနထိုင္ရာအရပ္ေဒသတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကာယကံရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္က မူလေနထိုင္ရာအရပ္ေဒသမွ ေျပာင္းေရႊ႕ပုံစံ (၁ဝ) ထုတ္ယူ၍ ေရာက္ရွိေနထိုင္ရာ ေဒသတြင္ တရားဝင္အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခအေန အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္၍ ေရာက္ရွိရာေဒသတြင္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ စာရင္းမရွိသျဖင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးအခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။
အဆိုပါ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ တိုင္းရင္းသားမ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား ေျပလည္ေစရန္ ယခင္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း ေလွ်ာက္ထားေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အားေျဖေလွ်ာ့ၿပီး ကာယကံရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္အား မူလေနထိုင္ရာေဒသသို႔ ျပန္လည္ေစလႊတ္ျခင္းမျပဳဘဲ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ နယ္႐ုံးအခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္၍ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ စိစစ္မွန္ကန္ပါက လက္ရွိေရာက္ရွိ ေနထိုင္သည့္ေဒသတြင္ပင္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း ေဆာင္ရြက္ထုတ္ေပးၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပား ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္အား ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိသည္။
တိုင္းရင္းသား မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ ေသြးေႏွာ လူမ်ဳိးမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ေလွ်ာက္ထားမႈ မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား ပိုမိုလြယ္ကူျမန္ဆန္စြာရရွိေစရန္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ ေရးကတ္ျပားေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီး မွဴးမွ စိစစ္တင္ျပၿပီး ခ႐ိုင္ဦးစီးမွဴးမွ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ေပးရန္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလမွစ၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအား ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။
No comments:

Post a Comment