Tuesday, April 4, 2017

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၂

ဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ျခင္း
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပုံသည္ ယခင္က ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ ေပးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အထူးေဒသ မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ရာမွ ယခုအခါ နယ္စပ္ေဒသတစ္ခုလုံး အၾကားအလပ္မရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ ႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္႐ုံးမ်ား၊ ခ႐ိုင္႐ုံး၊ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားျဖင့္ အရာရွိ/ဝန္ထမ္း အင္အားမ်ားကိုပါ
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ဖြဲ႕စည္း ႏိုင္ခဲ့သည္။
ေဒသႏၲရလမ္းတံတား ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းမႈ
ထို႔အတူ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းသေဘာ သဘာဝတူညီသည့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား မထပ္ေစရန္ႏွင့္ ကြက္ျပည့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသႏၲရလမ္းတံတားေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းရြာ ေပါင္း ၆၃၈၆ဝ အနက္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ နယ္စပ္ေဒသရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၁၁ဝ၆၉ ရြာကိုလည္းေကာင္း၊ က်န္ေက်းရြာ ၅၂၇၉၁ ရြာကို ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာနမွလည္းေကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဆာင္ ရြက္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
ဝန္ထမ္းမ်ားအရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္း
ထို႔အျပင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားလာေစေရး၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေရးရည္ရြယ္၍ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စနစ္တက် ၾကပ္မတ္ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ရာ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ သင္တန္းသား ၃ဝ ျဖင့္ တစ္လ သင္တန္း ငါးႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း သင္တန္းသား ၁၅ဝ ကို အရည္အခ်င္း ျမႇင့္တင္ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
အလားတူ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနရွိ အရာထမ္း/အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားတိုးတက္ေစေရး၊ စိတ္ ဓာတ္၊ စည္းကမ္းပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ British Council ႏွင့္ Nippon Foundation အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ တိုးတက္ေစေရး သင္တန္းမ်ား၊ အဂၤလိပ္စကားေျပာကြၽမ္းက်င္ေစေရး မြမ္းမံ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။
တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ရင့္သန္ခိုင္မာေစေရး
နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ရင္း တစ္ဦး၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို တစ္ဦးက ေလ့လာသိရွိ ဖလွယ္ခြင့္ရရွိေစရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို မ်က္ဝါး ထင္ထင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိၿပီး ရရွိခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ားကို မိမိတို႔ရပ္ရြာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာျပန္လည္ အသုံးခ်နိုင္ေစရန္၊ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသား အားလုံးသည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း ေအးအတူပူအမွ် မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိၾကေသာ တစ္အူထုံ႔ဆင္း ညီရင္းအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဆိုေသာ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္သည့္ခံယူခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး စိတ္ဓာတ္မ်ားရွင္သန္ ခိုင္မာလာေစရန္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖင့္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ပေလာင္ႏွင့္ ဓႏုတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ဖိတ္ၾကား ေခၚယူၿပီး ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့သည္။
အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးစုံပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ေခၚယူေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား၌ သင္တန္းသူမ်ားစတင္လက္ခံ
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္(ရန္ကုန္)ႏွင့္(စစ္ကိုင္း)တို႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွ ယခင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္အထိ နယ္စပ္ေဒသ အသီးသီးမွ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေလးမ်ားကို သာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆ဝဝ ခန္႔ ေရြးခ်ယ္ေခၚယူ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္စနစ္ေပၚမူတည္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ က်ား၊ မ မခြဲျခားဘဲ တန္းတူရည္တူ အခြင့္ အေရးရရွိေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ လူ႔ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပိုမိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ Pilot Project အေနျဖင့္ ယခုစာသင္ႏွစ္မွစတင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္(စစ္ကိုင္း)တြင္ သင္တန္းသူ ၅၃ ဦးကို သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ဒီဂရီေကာလိပ္ ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ တိုင္းရင္းသူအမ်ဳိးသမီးဦးေရ ယခုထက္ ပိုမိုလက္ခံသင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္ စီမံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေရး
နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးတြင္ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သင္တန္းေက်ာင္း ၄၄ ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ထား ရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားလူငယ္ ၆၃ဝဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိရာ ယခင္ ႏွစ္မ်ားထက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေစေရးအတြက္ ယခုစာသင္ႏွစ္မွစ၍ ျပင္ပမွအေတြ႕ အႀကံဳျမင့္မားေသာ ဝါရင့္ဆရာႀကီး ဆရာမ ႀကီးမ်ားကိုေခၚယူၿပီး ဥာဏ္ပူေဇာ္ခခ်ီးျမႇင့္၍ အနီးကပ္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ ခဲ့သည္။
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ (Voca- tional Training) သည္ မိမိတို႔ဝါသနာႏွင့္ ကိုက္ညီေသာပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူခြင့္ရရွိ ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္း ပညာရပ္ကိုလည္း ဒုတိယတန္းစားပညာရပ္ အျဖစ္ သေဘာမထားၾကရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ တကၠသိုလ္ပညာေရးကဲ့သို႔ပင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးကို လည္း အထူးအေလးထားၾကရန္ လိုေပသည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္ကို တန္ဖိုး ထားေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ရွိေနသကဲ့သို႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားလည္း ပိုမိုရရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၌လည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရးကို ပထမတန္းစား ပညာေရးအျဖစ္ တန္ဖိုးထား လာသည္အထိ ႀကိဳးပမ္းျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြား ၾကရန္လည္း လိုအပ္သည္။
အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားရန္ အခြင့္အေရးမရွိခဲ့ၾကသည့္ နယ္စပ္ေဒသ အသီးသီးမွ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္ မ်ား စက္မႈလက္မႈပညာသင္တန္းေက်ာင္မ်ား ကို ယခင္ ခုနစ္ေက်ာင္းသာဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ကိုးေက်ာင္းအထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း၊ လွ်ပ္စစ္သြယ္ တန္းျခင္း သင္တန္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ျပင္ သင္တန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးသင္တန္း၊ လွ်ပ္စစ္ ဂေဟသင္တန္း စသည့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။
ထို႔အျပင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ပညာေရးဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ သင္ၾကားခြင့္ မရခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစေရးရည္ရြယ္ၿပီး နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဌာနေအာက္ရွိ အမ်ဳိးသမီးအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ကို ယခင္ ၃၉ ေက်ာင္းရွိရာမွ ယခုအခါ ၄၃ ေက်ာင္းအထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အိမ္ တြင္းမႈ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေျခခံ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ အဆင့္ျမင့္ စက္ခ်ဳပ္ သင္တန္း၊ သိုးေမြးစက္ဆြဲသင္တန္း၊ ရက္ ကန္း/ဂ်ပ္ခုတ္သင္တန္း၊ ကႏုကမာေက်ာက္စီ သင္တန္း၊ ႀကိမ္/ဝါးသင္တန္း၊ ဟင္းလ်ာ သင္တန္းတို႔ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သင္တန္းသူ ၆၅ဝဝ အား သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္မွစ၍ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာလက္မႈ ပညာမ်ားကို ေခတ္မီဒီဇိုင္းမ်ားေရးဆြဲကာ ႐ိုးရာဂ်ပ္ခုတ္ႏွင့္ ရက္ကန္းအထည္အဆန္း မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေစ်းကြက္ေရာင္း တန္းဝင္ေအာင္ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာအထည္ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြမ်ား ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္သာမက ႏိုင္ငံ တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ယခုတစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္း ငါးခု၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္း သံုးခု၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္း ကိုးခု စုစုေပါင္း စီမံကိန္း ၁၇ ခုကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၃ ခုတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေရရရွိေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ ေဆာက္ေရး၊ မိသားစုမ်ား ဝင္ေငြတိုးတက္ေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စသည့္ က႑စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
အလားတူ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္း ကူညီမႈျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ နာဂကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္း ၁ဝ ေက်ာင္း၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ကိုးခု၊ တံတားေျခာက္စင္းႏွင့္ လမ္းလုပ္ငန္း မ်ား စသည့္အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။
ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရး
နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အၾကားအလပ္မရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ထြန္းကား ျပန္႔ပြားေရးကိုလည္း အထူး အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ စည္းလုံး ညီၫြတ္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိဘဲ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိလွ်င္လည္း တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္အလြန္ ခက္ခဲသည္။ ထိုႏွစ္ခုကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူး အေရးႀကီးလွပါသည္။
နယ္စပ္ေဒသမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားအားလုံး ေမွ်ာ္မွန္းထားရွိသည့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိေပသည္။
ဤသည္တို႔ကို အေလးအနက္ခံယူလ်က္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုင္းရင္း သား ေသြးခ်င္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲ ပူးေပါင္း၍ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလုိက္ ပါသည္။ ။No comments:

Post a Comment