Tuesday, April 4, 2017

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန)

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေခတ္မီဆန္းသစ္၍ ေရရွည္တည္တံ့ ေသာ ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာမ်ား၊ ျပဳျပင္ထုပ္ပိုးနည္းလမ္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေစ်း ကြက္ဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေစ်းကြက္ ဝယ္လိုအားႏွင့္ အညီ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး အာဟာရျပည့္ဝသည့္ အမယ္စုံလင္ေသာ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တိုးတက္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္
ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
သင္ခန္းစာယူ
စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑သည္ ျပည္သူမ်ား စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အားထားရေသာ လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအစိုးရသည္ ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူ ၿပီး ျပည္သူမ်ားေရရွည္ အက်ဳိးရွိမည့္ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ားကို အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္းမ်ားသည္ လတ္တေလာတြင္ မသိသာေသးေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ အက်ဳိးျပဳလာႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိ ၿပီး အဓိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္းပင္ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျချပဳသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုးေခါင္၊ ေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်းလက္ေနေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရ သည္။ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး (GDP) ၏ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို လယ္ယာက႑မွ ရရွိေသာ္လည္း အက်ဳိးခံစားခြင့္ အလြန္နည္းပါးလွၿပီး လူမႈစီးပြားဘဝသည္ နိမ့္က်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ လယ္ယာက႑ မူဝါဒအသစ္ ေရးဆြဲျခင္းကိုလည္း ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ရရွိခံစားႏိုင္ေစေရး
မူဝါဒအသစ္တြင္ စိုက္ပ်ဳိး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစျခင္း၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမား၏ ဝင္ေငြ တိုးတက္လာေစျခင္း၊ စားသုံးသူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း၍ အာဟာရျပည့္ ဝေသာ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ လယ္ယာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပည္ပသို႔ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသ လူမႈစီးပြားဘဝတိုးတက္လာ ျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရရွည္တည္တံ့ျခင္း စေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေစေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ယင္းေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ လယ္ယာကုန္ထုတ္မႈစနစ္ ထြန္းကားကာ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံၾကြယ္ဝ၍ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ျမင့္မားသည္ထက္ ျမင့္မားၿပီး ႏိုင္ငံ့စီးပြားတိုးပြား စည္ပင္လာေရးပင္ျဖစ္သည္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပန္းတိုင္(၉) ရပ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ ၁၁ ရပ္ထားရွိၿပီး ပန္းတိုင္ မေပ်ာက္ေစ ရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူဝါဒ ၁ဝ ရပ္ ခ်မွတ္ထားရွိလ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ( မူၾကမ္း ) ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ေရးဆြဲျခင္း၊ လယ္ယာ ေျမဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (မူၾကမ္း) မ်ား စိစစ္ႏိုင္ရန္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးသို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ထားျခင္း၊ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ပုံစံ (၇)ကို ၃၁-၃-၂ဝ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ေတာင္သူေပါင္း ၅၃၉၄၁ ဦး၊ ဦးပိုင္ ေပါင္း ၁ဝ၉၅၇၂ ခု၊ ဧရိယာ၂၄၁၇၅၈ ဧက အတြက္ ပုံစံ (၇) ထုတ္ေပးထားရွိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းလ်ာထားခ်က္၏ ၉၁ ဒသမ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျမပုံ
ေျမႀကီး၊ ေျမပုံမွန္ကန္ေရးအတြက္ ေျမတိုင္းတာျခင္း၊ ပိုမိုတိက်မွန္ကန္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျမပုံမ်ား တိုင္းတာထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေခတ္မီေျမတိုင္း ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူၿပီး ၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၇၂၂၉ ကြင္း တိုင္းတာေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သည့္ ေၾကးတိုင္ စိုက္သည့္လုပ္ငန္းကို အဓိကတာဝန္ယူထားသည့္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားအား ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ သိရွိနားလည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။
ေဒသအခ်ိဳ႕ရွိ လယ္ယာစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာမ်ား တစ္ေန႔တျခား ဆုတ္ေလ်ာ့လာလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ေျမဆီ လႊာ ဆုံး႐ႈံးရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာေရႏွင့္ ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္လည္း သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ဳိးရန္ ေရအခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္
အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ စိုက္ပ်ဳိးေရရရွိေရးအတြက္ ဆည္ေရေသာက္ လုပ္ငန္း ၄၁၉၆ ခု ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမဧရိယာဧက ၁၁ သိန္းခန္႔၊ ယခုႏွစ္မိုးစပါးဧက ၁၂ ဒသမ ၃၄ သိန္း၊ ေႏြစပါးစိုက္ဧက ၉ ဒသမ ၅ သိန္းခန္႔ႏွင့္ အျခားသီးႏွံ ဧကေလးသိန္းခန္႔ ကိုလည္း ေရေပးေဝစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္ လ်ာထားစီမံေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ရင္ဆိုင္ျခင္း လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၁၂၆ ခုကို စီမံေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လယ္ယာေျမ ဧရိယာဧက ၂၆ သိန္းခန္႔အျပင္ ၿမိဳ႕ရြာအခ်ိဳ႕ ေရႀကီး နစ္ျမဳပ္မႈ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မုန္းေခ်ာင္း၊ မန္းေခ်ာင္း၊ ႀကီးအုံႀကီးဝေရေလွာင္ တမံမ်ားတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ေရႀကီး၍ထိခိုက္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ပင္မေရပိုလႊဲမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ လယ္ယာ ေျမဆီသို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရေပးေဝႏိုင္ခဲ့သည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ODA ေခ်းေငြ
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေျမာက္နဝင္း၊ ေတာင္နဝင္း၊ ဝဲႀကီး၊ ေတာင္ညိဳ ဆည္ ေရေသာက္စနစ္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ODA ေခ်းေငြျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခု ဆည္ေရ ေသာက္ ဧရိယာ ဧက ၉၇၁၆ဝ ခန္႔ကို စိုက္ပ်ဳိးေရ ျပန္လည္ေပးေဝႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အရာေတာ္ (၂) ႏွင့္ ျမစ္ေပါက္ျမစ္ေရတင္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ တပ္ရြာျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းကို ဒီဇယ္ဆီျဖင့္ ျမစ္ေရတင္ျခင္းစနစ္မွ လွ်ပ္စစ္ျမစ္ေရတင္စနစ္သို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ထီးေတာ္မိုးျမစ္ေရတင္စီမံကိန္း၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ႏုံးပို႔ႏွင့္ ဆိပ္ျဖဴေအာက္ဆိပ္ ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္း၊ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ဓမၼသျမစ္ေရ တင္စီမံကိန္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၁ ခုတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရစက္ေရတြင္း ၁ဝ၆၉ တြင္းႏွင့္ ေသာက္သုံးေရ စက္ေရတြင္း ၁၃၉ တြင္းတို႔အား တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ ခဲ့သည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ ပုလင္းေက်း ရြာတြင္ 8"Ø စိုက္ပ်ဳိးေရ စက္ေရတြင္းမွအစက္ခ်ေရေပးစနစ္ (Drip Irrigation System) အသုံးျပဳ၍ စိုက္ပ်ဳိးေရ ေပးေဝျခင္းလုပ္ငန္းကို ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ထိုေနရာမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားအတြက္ သီးႏွံမ်ားအထြက္တိုး လာေစရန္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိရာ လ်ာထားဧက စိုက္ပ်ဳိး ဧက ၁၅ ဒသမ ၂၄ သန္း၊ ရိတ္သိမ္းၿပီး ဧက ၁၅ သန္းေက်ာ္၊ အထြက္ႏႈန္းတစ္ဧက ၇၃ ဒသမ ၃၂ တင္းႏွင့္ စုစုေပါင္း အထြက္တင္း ေပါင္း ၁ဝ၉၉ သန္းေက်ာ္ ထြက္ရွိခဲ့သည္။ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ဳိးဧက ၁ ဒသမ ၈၉ သန္း၊ ရိတ္ သိမ္းၿပီး ဧက ၂၆၃၆၉ ဧက၊ အထြက္ႏႈန္း တစ္ဧက ၇၄ ဒသမ ၉ဝ တင္း ႏွင့္ စုစုေပါင္း အထြက္တင္းသန္းေပါင္း ၁ ဒသမ ၉၆ သန္း ေက်ာ္ ထြက္ရွိခဲ့သည္။
ရွာေဖြေတြ႕ရွိ
သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ စပါးသီးႏွံမ်ဳိး သစ္ႏွစ္မ်ဳိး (ေရျမဳပ္ခံ-၃ႏွင့္ ရက္-၉ဝ)၊ ဂ်ဳံ သီးႏွံမ်ဳိးသစ္တစ္မ်ဳိး (ေရဆင္းဂ်ဳံ-၁၁)ႏွင့္ မတ္ပဲသီးႏွံမ်ဳိးသစ္တစ္မ်ဳိး (ေရဆင္းမတ္ပဲ-၇) တို႔ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့၍ မ်ဳိးေစ့ကြၽမ္းက်င္မႈ ဆိုင္ရာေကာ္မတီသို႔ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ ၂ဝ၆ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူ ၃၁၈ ဦးျဖင့္ မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္မႈဧက ၁ဝ၅၆၁ ဧက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၌ စိုက္ပ်ဳိးေရးသိပၸံ(လုံပီး)ကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ကာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၁၇၆ ဦးကို လက္ခံသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ေရႊဘိုေပၚဆန္းေဒသႏၲရမူပိုင္ခြင့္ (Geo- graphical Indication-GI)အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ သံုးႀကိမ္၊ မူပိုင္ကာကြယ္ခြင့္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စီမံကိန္း ၁၉ ခုျဖင့္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ စပါး သီးႏွံ ၃၃၄ ဒသမ ၂၂ ဧက၊ ေျပာင္းႏွင့္ အျခား ႏွံစားသီးႏွံ ၇၉ ဒသမ ၈၁ ဧက၊ ဆီထြက္သီးႏွံ ၂၃၆ ဒသမ ၁၁ ဧကႏွင့္ ပဲမ်ဳိးစုံသီးႏွံ ၂၅၆ ဒသမ ၆၄ ဧက အသီးသီးစိုက္ပ်ဳိးေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပတကၠသိုလ္မ်ား၌ Ph.D ၁၆ ဦး၊ M.Agr.Sc ၃ဝ၊ B.Agr.Sc ၂ဝ၊ PGD ၁၄ ဦး၊ အငယ္တန္းသုေတသနပညာရွင္ ၄၉ ဦးကို တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္ပ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေစလႊတ္ ၿပီး ျပည္တြင္း၌ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ၁၆ ခု ျပဳလုပ္ကာ ဝန္ထမ္း၊ ေတာင္သူႏွင့္ ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းဦးေရ ၄၂၇ ဦးအား မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္ ျခင္းသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ပို႔ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။
မသန္႔ရွင္းသည့္ အစားအေသာက္မ်ား
ျပည္သူအမ်ားစုသည္ မသန္႔ရွင္းသည့္ အစားအေသာက္မ်ား စားသုံးျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိးရေနၾကသည္။ စိုက္ပ်ဳိးမည့္ အေျခအေနမွ ေရာင္းခ်သည္အထိ ပါဝင္သည့္ ကြင္းဆက္အသီးသီးတြင္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္ရြက္သြားမွသာ အႏၲရာယ္ကင္းသည့္၊ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္သီးႏွံမ်ားကို စားသုံးသူမ်ား စားသုံးရမည္ျဖစ္သည္။
ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ နည္းစနစ္ေကာင္းမ်ား(GAP)ကို ေက်းရြာမ်ားအေရာက္ သင္တန္းမ်ားေပးကာ ပညာေပး ေဟာေျပာေဆြးေႏြးၿပီး လက္လွမ္းမီသေလာက္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝ ေပး၍ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။
GAP နည္းစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သီးႏွံအမ်ဳိး အစားေပါင္း ၃ဝ ကို GAP နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္အညီ စိုက္ပ်ဳိးထားရွိျခင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ျပန္လည္ပညာေပး ျပန္႔ပြားႏိုင္ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေတာင္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလ့ လာႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ ေပးျခင္း စသည့္ပညာေပးမႈအစီအစဥ္တို႔ကို အစိုးရသစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
GAP အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္
သရက္သီးႏွံအျပင္ အျခားသီးႏွံ ၁၄ မ်ဳိး ကိုလည္း GAP အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ကိုးခုရွိ ေက်းရြာ ၁ဝဝ ကို ေရွ႕ေျပးစံျပေက်းရြာမ်ား အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ကာ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ျမန္မာဆယ္မားအူးလ္အြန္ဒုန္ ေက်းရြာသစ္ လႈပ္ရွားမႈ စီမံကိန္းကို KOICA ၏ အေထာက္အပံ့ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္းျဖင့္ ငါးႏွစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသကဲ့သို႔ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိး ေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ေျဖ ၾကားေပးႏိုင္ရန္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန ႐ုံးအမွတ္ (၄၃) ၌ Call Center ကို ၁-၃-၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့၍ လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးကို မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။
စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူခြင့္
လက္မႈလယ္ယာမွ စက္မႈလယ္ယာစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ေစရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ စက္မႈလယ္ယာစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိရန္အတြက္ ဘဏ္ေခ်းေငြစနစ္တစ္ခုျဖင့္ အရင္းအႏွီး အမ်ားအျပားစိုက္ထုတ္ရန္မလိုဘဲ စက္တန္ဖိုး ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးသြင္းႏိုင္႐ုံမွ်ျဖင့္ ေခတ္မီ လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူခြင့္ရရွိမည့္ အထူး ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခု ကိုလည္း က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။ ဝယ္ယူသူေတာင္ သူက ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ စက္တန္ဖိုး၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစီကို ေျခာက္ႀကိမ္ ခြဲေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ရာ သုံးႏွစ္ကာလအတြင္း ခုနစ္ရစ္ခြဲ၍ အေၾကေပးဆပ္ သည့္စနစ္ျဖစ္သည္။
လယ္ယာလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္သားရွားပါးမႈကို ကုစားႏိုင္ၿပီး လယ္ယာ သုံးစက္ပစၥည္းမ်ား ေတာင္သူတို႔လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထြန္စက္ႀကီး ၁၈၂ စီးကို စတင္ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ရာ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာနမွ ၾကားေပါင္း လိုက္စက္မ်ားကို ျမန္မာ့လယ္ယာေျမ သဘာဝ ႏွင့္အညီ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သုံးစြဲႏိုင္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ေပးလ်က္ရွိသည္။
ကေလးေဒသရွိ ေရေဘးသင့္လယ္ေျမမ်ားကို ဌာနရွိထြန္စက္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဧက ၁ဝ၂ဝဝ ေက်ာ္ ကန္သင္းေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဧက ၃၈ဝဝ ေျမညႇိျပဳျပင္ျခင္းၿပီးစီးေအာင္ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။
ကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ခုနစ္ရြာတြင္ ရႊံ႕ၫြန္ဖုံးလႊမ္းခံရသည့္ လယ္ေျမ ၄ဝ၄၂ ဧက အျပင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လယ္ေျမ ၃၈၅၅ ဧကကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ဦး ပိုင္းတြင္ ေဆာင္းသီးႏွံ၊ ေနၾကာ၊ ေျမပဲႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ဳိးစုံ ၂၈၁၇ ဧကကို ေအာင္ျမင္စြာ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား လယ္ယာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
စက္အငွားစနစ္
၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ထြန္ယက္ေရးလုပ္ငန္း၌ ဧက ၈၈၅ဝဝဝ၊ ရိတ္သိမ္း ေျခြေလွ႔ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ဧက ၄၂ဝဝဝ၊ ေကာက္စိုက္စက္ လုပ္ငန္းတြင္ ဧက ၇ဝဝဝ စုစုေပါင္း ဧက ၉၃၄ဝဝဝ ကို စက္အဌားစနစ္ ျဖင့္ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာနမွ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။
ေကာင္းမြန္ေသာေမြးျမဴနည္းက်င့္စဥ္ (Good Animal Husbandry Practices -GAHP) မ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ က်င့္စဥ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ မွ ေလးၿမိဳ႕နယ္၊ မိတၴီလာခ႐ိုင္မွ သံုးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္မွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ စုစုေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ေရွ႕ေျပးေကာင္ေရ စာရင္းမ်ားေကာက္ယူရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။
ေရခ်ဳိေရငန္ သယံဇာတထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ SEAFDEC ၊ FFI ႏွင့္ FAO စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိၿပီး ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ ၆၉ ေကာင္ ေတြ႕ရွိမွတ္တမ္းတင္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ကာ သမီးလွကြၽန္း အတြက္ ပင္လယ္လိပ္မ်ဳိး ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ Site Network Certificate ရရွိခဲ့သည္။
တြင္းတိမ္၊ တြင္းနက္၊ လက္တူးတြင္း၊ ေျမသားေရကန္၊ စိမ့္စမ္းေရသြယ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေရရရွိေရး လုပ္ငန္းစသည့္ ေရရရွိေရးလုပ္ငန္း ၂၁၂၉ ခုကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာေပါင္း ၂၇ဝ၇ ရြာအတြက္ အိမ္ေျခ ၁၄၁၄၆၅ အိမ္လ်ာထား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာ စီမံကိန္း အတိုးရေငြျဖင့္ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ေက်းရြာ ၂၁ဝ၇ ရြာ၌ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးေက်းရြာေပါင္း ၈၇၅၆ ရြာကို အက်ဳိးျပဳလ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံအလိုက္ လႊမ္းၿခံဳမႈမွာ ၁၂ ဒသမ ၂၈ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေထာက္ပံ့ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္ သန္း ၂၁၅၃၄ဝ၊ အတိုးရရွိေငြက်ပ္သန္း ၃၃၉၁ဝ ေက်ာ္၊ အက်ဳိးျပဳလူဦးေရ ၅၈၂၁ဝဝဝ ေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း
ကမၻာ့ဘဏ္အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ေခ်းေငြအကူအညီ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၄၈ဝ ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၆၃ ၿမိဳ႕နယ္ လ်ာထားခဲ့ရာ ယခင္ ကာလ ၂၇ ၿမိဳ႕နယ္၊ ယခုအစိုးရသစ္ကာလ ၿမိဳ႕နယ္၂ဝ စုစုေပါင္း ၄၇ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
သမဝါယမအသင္းသစ္ ၃၃၅ သင္း တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး သမဝါယမအသင္း ၁၁၇ သင္းရွိ သမဝါယမအသင္းသား ၁ဝ၆ဝ ၏ လယ္ယာေျမဧက စုစုေပါင္း ၅၃၄၅ ဧကကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ဝန္ေဆာင္မႈသမဝါယမအသင္း ၂ဝ၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းခြဲ ၂၉ ခု၊ ရိတ္သိမ္း ေျခြေလွ႔စက္ (Combine Harvester) ၂၁ စီးႏွင့္ ထြန္စက္ႀကီး ၁ဝ၇ စီး စသည့္ လယ္ယာအေထာက္အကူျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အစိုးရသစ္ လက္ထက္တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းတြင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း ၁၈၁၆ ခု၊ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ၁၅၈၆ ႀကိမ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေတာင္သူမ်ားထံသို႔ လယ္ တစ္ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝဝဝႏႈန္း၊ ယာတစ္ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝဝႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးသည္။
အမ်ားအက်ဳိးေမွ်ာ္ကိုး
လက္ရွိျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒ ၂၅ ခု ရွိၿပီး ၁၆ ခုကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ ဥပေဒတစ္ခုေရးဆြဲရာတြင္ အခ်ိန္ယူေရးဆြဲရၿပီး အမ်ားအက်ဳိးေမွ်ာ္ ကိုးကာ ဘက္ေပါင္းစုံ၊ ေထာင့္ေပါင္းစုံမွ စိစစ္ၿပီး ေရးဆြဲရသည္။
ေရးဆြဲၿပီးဥပေဒမ်ားကိုလည္း တိတိက်က် သိရွိလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒမ်ားကို အတိအက် လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္၊ awareness ရွိရန္၊ လက္ရွိ ဥပေဒမ်ားကို အသိပညာေပးရန္ အတြက္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံၾကြယ္ဝ ေစေရးအတြက္ ေတာင္သူ ဦးႀကီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး နည္းပညာအား၊ စက္မႈအား၊ ဉာဏ္အား၊ ဓနအားတို႔ျဖင့္ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိရာ ေတာင္သူ ဦးႀကီးတို႔ကလည္း ဟန္ခ်က္ညီညီ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လာမည့္ အနာဂတ္တြင္ လယ္ယာက႑ တစ္ေခတ္ဆန္းသစ္လာ ေတာ့မည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရပါ သည္။ ။No comments:

Post a Comment