Tuesday, April 4, 2017

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန) အပိုင္း-၃

တုိးခ်ဲ႕ဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့
ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လိုသူမ်ား အြန္လုိင္းမွ အဆင္ေျပေခ်ာ ေမြ႕စြာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေရး ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တို႔တြင္ တိုးခ်ဲ႕ဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ ဝင္/ထြက္ ေပါက္သုံးခုျဖစ္သည့္ တာခ်ီလိတ္၊ ျမဝတီႏွင့္
ေကာ့ေသာင္းဂိတ္တို႔တြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွစတင္၍ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။
e-Visa Tourist (ကမၻာလွည့္ဗီဇာ)ကို လက္ရွိႏိုင္ငံေပါင္း ၁ဝဝ ခြင့္ျပဳထားၿပီး သတ္မွတ္အခေငြ USD ၅ဝ ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၈ ရက္ ေနခြင့္ျပဳထားၿပီး e-Visa Business (လုပ္ငန္းဗီဇာ)ကို လက္ရွိ ၅၁ ႏိုင္ငံတြင္ ခြင့္ျပဳ ထားၿပီး သတ္မွတ္အခေငြ USD ၇ဝ ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရက္ေပါင္း ၇ဝ ေနခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။
ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္မႈအေျခ အေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကာလရွည္ၾကာစြာ လာေရာက္ေနထိုင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္ပ ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေဟာင္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွင့္ ေသြးခ်င္းေတာ္စပ္သူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အာဆီယံေဒသ တြင္း ကိုးႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား၏ အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳသည့္ စနစ္မ်ားအေပၚ ေလ့လာသုံးသပ္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီတို႔သည္ သီးျခားအစည္းအေဝး ငါးႀကိမ္စီ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားအၿမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း ၂၆၂ ဦးကို စိစစ္အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ၂၅၁ ဦးကို ႏိုင္ငံျခားသားအၿမဲေနထိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ႏွင့္ ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။
အမည္မည္းစာရင္း
အမည္မည္းစာရင္း(Blacklist)မ်ား စိစစ္ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္ရန္အတြက္ Interpol မွ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ ေရးသြင္းထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ညိႇႏႈိင္းခ်က္ႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရးသြင္းထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ¤င္းတို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ား တာဝန္ပ်က္ကြက္မႈ၊ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ ေငြေၾကးကိစၥရပ္ တို႔ေၾကာင့္ အေရးယူၿပီး ျပည္ပ ထြက္ခြာမႈတားျမစ္ေပးရန္ ညိႇႏႈိင္းခ်က္တို႔အရ ေရးသြင္းထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား စသည့္အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မိမိဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အမည္မည္းစာရင္းမ်ားကို စုစည္းခဲ့သည္။
၎စာရင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ဆက္လက္ထား ရွိမည့္စာရင္း၊ ပယ္ဖ်က္မည့္ စာရင္းမ်ားအတြက္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားရယူၿပီး အစိုးရသစ္၏ ရက္ ၁ဝဝ သစၥာစီမံခ်က္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၂၄၈ ဦး၊ ႏိုင္ငံျခားသား ၃၇၁ ဦး စုစုေပါင္းလူပုဂၢိဳလ္ ၆၁၉ ဦးကို အမည္မည္းစာရင္းမွ စိစစ္ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ သျဖင့္ အမည္မည္းစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ျပည္ဝင္/ ျပည္ထြက္ ျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ က်န္ရွိသည့္ (Blacklist) စာရင္းမ်ားမွ အမည္မည္းစာရင္း ေရးသြင္းထားသည့္ အေၾကာင္းရင္းေပၚမူတည္ၿပီး အမည္မည္းစာရင္းမွပယ္ဖ်က္ေရး စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သက္ေသခံလက္မွတ္
ထိုင္းႏိုင္ငံမွထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ေခၚ TR-38) ကိုင္ေဆာင္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအနက္ ႏိုင္ငံသားအေထာက္ အထား တင္ျပႏိုင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံး၌ သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာ ၂၃-၂-၂ဝ၁၇ ရက္အထိ ၄၁၈၉၂ ဦး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားအေထာက္အထား တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ား အား စမုစခြန္ (မဟာခ်ဳိင္) (၁) ႏွင့္ (၂)၊ စမုပရာကန္၊ မယ္ဆိုင္၊ မဲေဆာက္ႏွင့္ ရေနာင္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ စခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍ ၃-၃-၂ဝ၁၇ ရက္မွစတင္ကာ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးမႈအား ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည္။
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ ေအဂ်င္စီမ်ားက ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ဳိးေဆာင္ လိုင္စင္ အာမခံေၾကး က်ပ္သိန္း ၅ဝ မွ က်ပ္သိန္း ၅ဝဝ ေပးသြင္းေရးကိစၥကို ေဆြးေႏြး ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿပီး ေျဖေလွ်ာ့မႈအေနျဖင့္ ေအဂ်င္စီ၏မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာအမည္ျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေနျဖင့္ ဘဏ္တြင္ ေျခာက္လသက္တမ္းရွိေသာ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝဝ ျပသရသည့္ကိစၥကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္ခဲ့ ပါသည္။
အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တည္ဆဲအလုပ္ သမားဥပေဒပါ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ခဲ့ပါက ခ်က္ခ်င္း တရား စြဲဆိုျခင္းမျပဳဘဲ ခံဝန္ကတိလက္မွတ္ေရးထိုးေစ၍ ထပ္မံက်ဴးလြန္မွသာ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ထိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း မ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ ခဲ့သည္။
နည္းပညာဆိုင္ရာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓမၼခိုင္းေစမႈပေပ်ာက္ေရးအား ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ILO ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာတစ္ရပ္ကို ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ မွစတင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္သက္တမ္း တိုးလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္မွာ စုစုေပါင္း ကိုးႀကိမ္ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာန ၁ဝ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အလုပ္သမားေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ILO ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေရး နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ထပ္မံ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
အဓမၼခိုင္းေစမႈပေပ်ာက္ေရး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ILO တို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ခ်ိန္မွ စတင္၍ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လထိ အသက္မျပည့္စုေဆာင္းမႈ/အဓမၼ စုေဆာင္းမႈ၊ အရပ္ဘက္ အဓမၼခိုင္းေစမႈ/ တပ္ဘက္ အဓမၼခိုင္းေစမႈ စုစုေပါင္း ၈၉၈ မႈအနက္ ၃၅၆ မႈကို ပိတ္သိမ္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေဆာင္ရြက္ဆဲအမႈမွာ ၃၅၇ မႈႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသင့္ေသာ အမႈမွာ ၁၈၅ မႈျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အလုပ္သမားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ေရး၊ အသစ္ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အဓမၼခိုင္းေစမႈပေပ်ာက္ ေရးအပါအဝင္ ေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္ေသာ အလုပ္အကိုင္အစီအစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒ အျမန္ဆုံးျပ႒ာန္း ႏိုင္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိး ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားကို လူမႈအကာအကြယ္ ေပးေရး၊ လက္ရွိလူမႈဖူလုံေရးစနစ္ကို အာမခံအလုပ္သမား မ်ား သာမက မွီခိုသူမ်ားကိုပါ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ကေလးအလုပ္သမား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစေရးကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ကေလးအလုပ္ သမားဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ booklet စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေဝႏိုင္ေရးဥပေဒ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရွိေစရန္ စိစစ္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား လာေန ထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း (IOM)ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်နယ္စပ္ေဒသ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ နယ္စပ္ေဒသစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ IT နည္းပညာမ်ား အသုံးျပဳေရး၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၌ ႐ုံးမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္၍ စစ္ေဆးေရးအရာထမ္းမ်ားကို ျဖည့္တင္းခန္႔အပ္ႏိုင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဥပေဒႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည့္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ ဆိုင္၊ အလုပ္ဌာနမ်ားကို ပိုမိုစည္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားကို ဥပေဒပါ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ပိုမိုရရွိေစ၍ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
ဥပေဒမ်ား အသစ္ေရးဆြဲျခင္း၊ နည္းဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အတိုင္းအတာ တစ္ရပ္အထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစခဲ့ပါသည္။ ေခတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ႏိုင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ပိုမိုေဆာင္ၾကဥ္း ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္ခဲ့၍ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဥပေဒေရးဆြဲေရးႏွင့္ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား သုံးပြင့္ဆိုင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအက်ဳိးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ရသည့္ ဌာနျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျပည္သူတို႔၏လိုအပ္ခ်က္ကို ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာျဖည့္ဆည္းေပး ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရသစ္စတင္ တာဝန္ယူခ်ိန္မွစၿပီး သစၥာစီမံခ်က္ေရးဆြဲခ်မွတ္၍ ေျဖေလွ်ာ့မႈနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရာတြင္ အစိုးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ခဲ့ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္ၿပီးလည္း အရွိန္အဟုန္မပ်က္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ။
No comments:

Post a Comment