Tuesday, April 4, 2017

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕)အပိုင္း-၂

ေမး။ ။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ခံစားခြင့္ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနတာရွိရင္ သိလိုပါတယ္။
ေျဖ။ ။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (မူၾကမ္း)ကို ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး ၁၂ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၉-၁၂-၂၀၁၆ ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မေပါင္းအခု၂၀ ကို ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့အတြက္
ဝန္ထမ္းရဲ႕အရည္အခ်င္းနဲ႔ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားမႈအေပၚမူတည္ၿပီး ရာထူးတိုးျမႇင့္ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့အေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သိရွိလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္စင္ခံစားရာမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လုပ္သက္ႏွစ္ ၃၀ အထိ တာဝန္ေက်ပြန္စြာနဲ႔ ထမ္း႐ြက္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြကို အသက္ ၅၅ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္ဆိုတဲ့ အသက္ကန္႔သတ္ထားမႈကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ၎တို႔ရဲ႕ မိသားစုပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြကိုရရွိလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္သည့္နည္းဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား(မူၾကမ္း)ကို ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ကျပဳစုၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံထားပါတယ္။
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္သည့္နည္းဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းၿပီးရင္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔ ထားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ ဆာင္႐ြက္လာ
ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္သက္ခြင့္ကိုလည္း ႏွစ္လအထိ ဆက္လက္ စုေဆာင္းခြင့္ျပဳ မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ျပကၡဒိန္ႏွစ္စမွာ လုပ္သက္ခြင့္ခံစားဖို႔ အခက္အခဲ မရွိႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးက႑ေတြကို ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဇနီးသည္ ဝန္ထမ္းမဟုတ္တဲ့ အမ်ိဳးသားဝန္ထမ္းေတြ အတြက္လည္း ကေလးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ ရက္သတၱ ႏွစ္ပတ္ကို အျခားအမ်ိဳးသားဝန္ထမ္းေတြနည္းတူ ခံစားခြင့္ရွိလာ ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသစရိတ္ခံစားခြင့္ရွိတဲ့ ေဒသေတြကို ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းအေပၚ မူတည္ၿပီး ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ႏိုင္ေစဖို႔ စကားရပ္ ျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္း ေတြက အလြယ္တကူ ေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ဆက္တည္းေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဝန္ထမ္း က်င့္ဝတ္စာေစာင္ကို ႐ိုက္ႏွိပ္ၿပီး ဗဟိုအဖြဲ႕႐ုံးေတြ၊ ဝန္ႀကီး ဌာနနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရ
အဖြဲ႕႐ုံးေတြမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြထံ အခမဲ့ျဖန္႔ေဝဖို႔ အတြက္လည္း ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္လိုအပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ပါ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။
ေမး။ ။ ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ရဲ႕ စာေမးပြဲေမးခြန္းပုံစံေတြ ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိေတြကို ဘယ္လို မူဝါဒ နဲ႔ေ႐ြးခ်ယ္သလဲဆိုတာ သိလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ေျဖ။ ။ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိေတြ ေ႐ြးခ်ယ္ေရးဟာ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက အဆိုျပဳခန္႔အပ္ဖို႔ ၫွိႏႈိင္းလာတဲ့ ရာထူး၊ ဦးေရ၊ ပညာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ အေပၚမူတည္ၿပီး ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ေသာ အရာထမ္းေလာင္းေတြ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ နည္းဥပေဒအခန္း (၂)ပါျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွာ လိုအပ္တဲ့ အရည္အေသြးျမင့္ အရာထမ္းေကာင္းေတြ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးရာမွာ အရင္ကေမးခြန္းပုံစံ (အဂၤလိပ္စာ၊ ျမန္မာစာ၊ အေထြေထြဗဟုသုတ) စတဲ့ဘာသာရပ္အလိုက္ေမးခြန္းပုံစံေတြအစား Civil Service ျပည္သူ႕တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံတဲ့ ေမးခြန္း (Question Type, Pattern ေတြနဲ႔ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သုတေရးရာဘာသာရပ္ေမးခြန္း)ေတြ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။
ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့သလိုပဲ ၂၄-၉-၂၀၁၆ ရက္နဲ႔ ၂၅- ၉-၂၀၁၆ ရက္ေတြမွာ က်င္းပတဲ့ ေရးေျဖစာေမးပြဲမွာ ေမးခြန္းပုံစံအသစ္ကို စတင္အသုံးျပဳ ခဲ့ပါတယ္။
ေမး။ ။ ဌာနတြင္းက ဝန္ထမ္းေတြကို ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိအဆင့္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပး တဲ့အခါမွာေရာ ဘယ္လို မူဝါဒေတြနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ပါသလဲ ခင္ဗ်ာ။
ေျဖ။ ။ ဌာနတြင္းက ဝန္ထမ္းေတြကို ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိအဆင့္သို႔ ရာထူးတိုးျမႇင့္ ေပးရာမွာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ေတြနဲ႔အညီ လုပ္သက္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေလၽွာ႔ေပါ့၍ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔ထားမယ္ဆိုရင္ လစ္လပ္ရာထူးရဲ႕ သုံးပုံတစ္ပုံ အတြက္သာ တိုးျမႇင့္ခန္႔ ထားေစပါတယ္။ ပညာအရည္အခ်င္းနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္းေတြကို ေလၽွာ႔ေပါ့ၿပီး ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔ထားဖို႔ကိစၥေတြအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းပါတယ္။ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိရာထူးသို႔ တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ စိစစ္ေထာက္ခံ ေဆာင္႐ြက္ပါတယ္။
ေမး။ ။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ၊ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းေတြ အရည္အေသြးျမင့္မားေအာင္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ေတြမွာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေနမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေျခအေန ကိုသိပါရေစ ခင္ဗ်ား။
ေျဖ။ ။ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ ပုံမွန္သင္တန္း ၃၅ ခုမွာ သင္တန္းသားဦးေရ ၂၉၁၇ ဦး၊ သင္တန္းသူဦးေရ ၃၇၇၀ စုစုေပါင္း ၆၆၈၇ ဦးနဲ႔ အထူးမြမ္းမံသင္တန္း ၃ ခုမွာ သင္တန္းသားဦးေရ ၆၉၄ ဦး၊ သင္တန္းသူဦးေရ ၂၅၃၇ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၃၂၃၁ ဦးနဲ႔ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သင္တန္းသား ခြဲေဝေရး၊ ေလ့လာေရးႏွင့္ အျခားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီးသီးနဲ႔ ၫွိႏႈိင္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးကို ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။
ပုံမွန္သင္တန္းေတြမွာ သတ္မွတ္ထားရွိတဲ့ ရာထူးအဆင့္ အလိုက္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ သာတက္ေရာက္ရၿပီး အထူးမြမ္းမံ သင္တန္းေတြမွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေျခခံပညာဆရာ ဆရာမေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ဆရာ ဆရာမေတြသာ တက္ေရာက္ရပါတယ္။ ၁၆-၅-၂၀၁၆ ရက္ကေန ၁၈-၆-၂၀၁၆ ရက္အထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအထူးမြမ္းမံသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၉၇ နဲ႔ ၆၆)တို႔ကို ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအထူး မြမ္းမံသင္တန္းေတြကို ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ျခင္းမျပဳေတာ့ပါဘူး။
ပုံမွန္သင္တန္းေတြ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္းေတြ၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးနဲ႔အဆင့္တူ အရာထမ္းေတြအတြက္ အဆင့္ျမင့္အရာထမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းေတြ၊ ဗဟိုအဖြဲ႕ အစည္းေတြ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနေတြက ဒုတိယòန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္အဆင့္ အရာရွိႀကီးေတြအတြက္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအမႉး စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း ေတြကို Civil Services Academy အစီအစဥ္နဲ႔ အရည္အေသြးျပည့္မီ ထိေရာက္မႈရွိစြာ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပး လ်က္ရွိပါတယ္။
ေမး။ ။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔တို႔အတြက္ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။
ေျဖ။။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြကိုေလ့က်င့္ရာမွာ SemiRegimental Training Approach မွ Education and Competency Training Approach သို႔၊ ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းကိုလိုက္ၿပီး ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားဖို႔၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ က်င့္ဝတ္ သိကၡာျမင့္မားဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ေတြေရးဆြဲဖို႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ေတြမွာ သင္ၾကားေနတဲ့ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း သင္႐ိုးမာတိကာေတြကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနနဲ႔ အညီျဖစ္ေစဖို႔၊ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြ အရည္အေသြးတိုးတက္ေစဖို႔ ေလ့က်င့္မႈနည္းစနစ္ ပိုမိုအားေကာင္းေစဖို႔နဲ႔ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကို ပိုမိုအေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္တဲ့ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြ ေပၚေပါက္ေစဖို႔ အတြက္ EU(GOPA), Hanns Seidel Foundation, UNDP, United Nation International Training and Research (UNITAR) အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္ေတြမွာ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေနတဲ့ ပုံမွန္သင္တန္းေတြနဲ႔ ဘာသာရပ္ပို႔ခ်ခ်က္ေတြအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္တဲ့ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအကယ္ဒမီ တည္ေထာင္ေရး အႀကံျပဳ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရး အႀကံျပဳအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္ မူေဘာင္ေရးဆြဲ ေရးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ေရးဆြဲေရးအတြက္ ျပန္လည္သုံးသပ္တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အုပ္စုလိုက္အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား၊ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္ မူေဘာင္ေရးဆြဲေရးအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရးအတြက္ ျပန္လည္သုံးသပ္တဲ့ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္အုပ္စုလိုက္အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းက႑မွာ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ၊ အရည္အခ်င္းအလိုက္ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားမႈနဲ႔ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိမႈမ်ားကို တိုးတက္ေစဖို႔ စိတ္အားထက္သန္တက္ႂကြမႈကို အားေပးျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာမၽွေဝမႈဖိုရမ္၊အာဆီယံႏိုင္ငံေတြမွာ က်င့္သုံးေနတဲ့ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕က်င့္ဝတ္၊ တန္းတူညီမၽွအခြင့္အေရးနဲ႔ အရည္အခ်င္းအေပၚ မူတည္၍ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ဆိုင္ရာအျမင္ခ်င္းဖလွယ္တဲ့အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ေတြမွာ ဖြင့္လွစ္ေနတဲ့ သင္တန္းေတြမွာ ပို႔ခ်ေနတဲ့ သင္႐ိုးòန္းတမ္းမ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သုံးသပ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုေဆြးေႏြးတဲ့ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပၿပီး အႀကံဉာဏ္ေတြရယူခဲ့ပါတယ္။
ေမး။ ။ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ဘာေတြ ေဆာင္႐ြက္သြား ဖို႔ရွိပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ Civil Service Reform Strategic ActionPlan ကို ေမလမွာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေန ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြကိုလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္ ေနပါတယ္။ Public Service Motivation အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပဖို႔လ်ာထားၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းကိစၥရပ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ (ASEAN Cooperation on Civil Service Matters- ACCSM) အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဖိတ္ၾကားေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
အဲ့ဒါအျပင္ EU(GOPA ) နဲ႔ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ေတြမွာ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိတဲ့ ပုံမွန္သင္တန္းခုနစ္မ်ိဳးမွာ ပို႔ခ်ေနတဲ့ Curriculum , Syllabus Module နဲ႔ Course Design ေတြကို သင္တန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ သင္တန္းသားအဆင့္နဲ႔ ကိုက္ညီစြာ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ေနပါတယ္။ ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္ေတြက သင္တန္းဆရာ၊ ဆရာမေတြအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးသင္တန္း (Training of Trainers) ကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ႏွစ္ခုက သင္တန္းဆရာေတြ အတြက္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းသင္တန္းဆရာမ်ားေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း ((Training of
Trainers- ToT) က်င္းပျပဳလုပ္ဖို႔လည္း ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းစီစဥ္ ထားပါတယ္။
အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္နဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္အဆင့္အရာရွိႀကီးေတြအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ရက္တိုေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ႏိုင္ဖို႔၊ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအမႉးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း၊ အဆင့္ျမင့္ အရာထမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းေတြကို အႀကိမ္ေရတိုးခ်ဲ႕ ဖြင္လွစ္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးတိုးတက္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ KOICA ဘက္မွ အကူအညီေပးႏိုင္ဖို႔၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္က စၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွာ အလယ္အလတ္အဆင့္အရာထမ္းမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္အရာထမ္းမ်ား၊ òန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္နဲ႔ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္တို႔အတြက္ ကာလတိုသင္တန္း (Short TermTraining Course) ေတြဖြင့္လွစ္ၿပီး Public Policy၊ Public Management ႏွင့္ Public Administration ဘာသာရပ္ေတြကိုေဆြးေႏြးပို႔ခ်ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ညႊန္ၾကားေရးမႉးနဲ႔ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္အဆင့္ရွိတဲ့ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ဆိုင္ရာ မဟာဘြဲ႕ (Master of Leadership in Civil Service) သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ မဟာဘြဲ႕ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးၫွိ ႏႈိင္းေနပါတယ္။
ေမး။ ။ အခုလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္မႈေတြေၾကာင့္ ဘယ္လိုအက်ိဳးရလဒ္ ေကာင္းေတြ ရရွိႏိုင္မလဲ။ဘယ္ေလာက္ထိ ေမၽွာ္မွန္းထားပါသလဲ ခင္ဗ်ာ။
ေျဖ။ ။ ေမၽွာ္လင့္ထားတဲ့ ရရွိႏိုင္မယ့္ အက်ိဳးရလဒ္ေတြကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ခိုင္မာၿပီးရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ နားလည္ႏိုင္ေစရမယ္ဆိုတဲ့ ရလဒ္ေကာင္းရလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္ေတြကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ေခတ္နဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ၿပီး လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈရွိ၊ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းက႑အတြင္း ႐ိုးေျဖာင့္မႈ၊ စိတ္အားတက္ႂကြမႈ၊တာဝန္ေက်ပြန္မႈ၊ အရည္အခ်င္းကို အေျခခံေဆာင္႐ြက္မႈနဲ႔ တန္းတူအခြင့္အလမ္း ရွိမႈေတြ တိုးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။
အရည္အခ်င္းအေျခခံၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိမႈကို ဦးစားေပးၿပီး က်ား၊ မ ကြာဟမႈ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ ဝန္ထမ္းသစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈနဲ႔ ရာထူးတိုးျမႇင့္မႈ၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕မႈစနစ္ေတြကို ေထာက္ကူေဆာင္႐ြက္တဲ့ ေခတ္မီလူ႕အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကိုက်င့္သုံးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္တက္ႂကြမႈရွိေအာင္
ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရလဒ္ဦးတည္လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔ ျပည္သူဗဟိုျပဳခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈ အေလ့အထ မ်ား ျဖစ္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္ခံယူခ်က္ ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ယူမႈနဲ႔ သင္တန္းနည္းစနစ္မ်ား၊နည္းလမ္းမ်ား တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ႐ိုးေျဖာင့္မႈ၊ တာဝန္ခံမႈနဲ႔ က်င့္ဝတ္သိကၡာေတြ ျမင့္မားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းက႑ဟာျပည္သူလူထုအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရမွာျဖစ္ၿပီးႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြကို ျပည္သူေတြက ယုံၾကည္အားကိုးမႈ ပိုမိုရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။
အခုလို ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
No comments:

Post a Comment