Tuesday, April 4, 2017

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ ပထမ တစ္ႏွစ္တာ (ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)အပိုင္း-၁

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေလၽွာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ေရး တို႔အတြက္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္က်ေရာက္စဥ္ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့မႈ၊ တကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရး တပ္မ်ား
ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္မႈ၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္ေပးႏိုင္မႈ၊ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္ တားဆီးထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ကို စုစည္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ေတာၿမိဳင္ရဂုံဇီဝစုံ၏
သက္ရွိသတၱဝါအားလုံးတို႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အမွီျပဳေနထိုင္ၾကရသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေျမထု၊ ေရထု၊ ေလထု၊ ရာသီဥတု၊ အသံ၊ အနံ႔တို႔ အားလုံး ပါဝင္ေနၾကရာ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲျဖစ္ေသာ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား ေပါက္ေရာက္ ရွင္သန္ရာေနရာႏွင့္ တိရၦာန္သတၱဝါမ်ား မွီတင္းေနထိုင္ရာတို႔သည္ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ပင္ ျဖစ္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း သိသိသာသာ ယိုယြင္း ပ်က္စီးလာခဲ့ရာ သဘာ၀ အေလ်ာက္ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈအေျခအေနထက္ လူတို႔ပေယာဂေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈက ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။
သဘာဝအေလ်ာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈ အေျခအေနမ်ားမွာ မီးေတာင္ ေပါက္ကြဲျခင္း၊ ေတာမီးေလာင္ ကၽြမ္းျခင္း၊ ေရႀကီးေရလၽွံျခင္းေၾကာင့္ ေျမထု၊ ေရထု၊ ေလထုတို႔ညစ္ညမ္းလာၿပီး ေျမဆီလႊာတိုက္စားခံရျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ လူဦးေရထူထပ္ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းျခင္း တို႔ေၾကာင့္ သဘာဝအရင္း အျမစ္မ်ားကို အလြန္အကၽြံ ထုတ္ယူသုံးစြဲၾကရာမွ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈ၊ ေျမဆီလႊာျပဳန္းတီးမႈ၊ သဲကၱာရျဖစ္ထြန္းမႈ၊ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လာမႈ တို႔သည္ လူတို႔ပေယာဂေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီး မႈျဖစ္သည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီးလာမႈေၾကာင့္ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲ ေဖာက္ျပန္လာၿပီး သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္ၿပိဳျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း၊ ေရႀကီး ေရလၽွံျဖစ္ျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတိမ္ေကာျခင္း၊ မီးေတာင္မ်ား ေပါက္ကြဲျခင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ေတာမီးေလာင္ျခင္းႏွင့္ ေလျပင္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ျခင္းတို႔ကို ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားႀကဳံေတြ႕ေနၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ ပါးေစရန္ သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ႏိုင္ငံအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ ႐ြက္ေနၾကသည္။ သစ္ေတာမ်ားက အေထာက္အပံ့ျပဳေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ (Provisional Services) မ်ားမွာ သစ္ႏွင့္ သစ္မဟုတ္ေသာ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိေစျခင္း၊ ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းၫွိမႈဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ (Regulating Services) မ်ားမွာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကိုထိန္းၫွိျခင္း၊ ေလထုအတြင္းမွ ကာဗြန္စုပ္ယူသိုေလွာင္ျခင္း၊ ေရႏွင့္ ေလသန္႔စင္ မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေျမတိုက္စားမႈ၊ ေျမၿပိဳမႈကိုကာကြယ္ျခင္း၊ ဝတ္မႈန္ကူးျခင္းႏွင့္ ပိုးမႊားက်ေရာက္မႈမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေတာေတာင္စိမ္းမွစမ္းေရရ၏
သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေရာဂါဆိုးမ်ားမေပၚေပါက္ ေအာင္ ဟန္႔တားႏိုင္ျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို စိမ္းစိုသာယာ လွပေစႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေဂဟစနစ္ကို ထိန္းၫွိႏိုင္ျခင္းစေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ရရွိမည့္အျပင္ သစ္ပင္ သစ္ေတာ မ်ားသည္ ေရကိုစုစည္းျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ လူသားတို႔အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမျပဳေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႕ကို စုပ္ယူ၍ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္ေငြ႕ကိုထုတ္ေပးျခင္း၊ အပူရွိန္ကို စုပ္ယူျခင္း၊ ပတ္ဝန္း က်င္ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈနည္းပါးျခင္း၊ ေလျပင္း တိုက္ခတ္မႈမ်ားကို ၾကားျဖတ္ဟန္႔တားျခင္း၊ ျမစ္/ေခ်ာင္း/ ေရကာ တာတို႔အား ႏုန္းေျမတင္မႈကိုကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ေျမဆီ လႊာမ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ အျမင့္ပိုင္းမွလာေသာ ေလေအး လႈိင္းမ်ားဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္း ရရွိေစပါသည္။
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္စည္း စိမ္တို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေနသည္သာမက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း ထာဝစဥ္စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးတို႔ကို အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လုံးတြင္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲေတာ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္၍ သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မိုးရာသီကာလ အတြင္း သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲေတာ္ သုံးႀကိမ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ စက္မႈကုန္ၾကမ္း သီးႏွံပင္ ၅၈၇၈၁ ပင္၊ ရတနာတန္းဝင္ပင္ ၃၈၄၂၃၂ ပင္၊ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္ ၂၂၃၈၀၇ ပင္၊ အရိပ္ရေလကာပင္ ၅၅၅၇၄၉ ပင္ စုစုေပါင္း ၁၂၂၂၅၆၉ ပင္အား စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
သဘာ၀ေဘးကယ္ဆယ္ေရးကူညီေထာက္ပံ့ေပး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ ႏိုင္သည့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားေလ်ာ့ပါးႏိုင္သမၽွ ေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မက်ေရာက္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းအပါအဝင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ သည့္အခါ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအပါအဝင္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ က်ရာက္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရးအစီအမံမ်ား ထည့္သြင္း ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ “သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ” ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။
တပ္မေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၇) ပုဒ္မ-၃၄၁၌ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားက်ေရာက္လာလၽွင္ တပ္မေတာ္ ကကူညီေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသကဲ့သို႔ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒပုဒ္မ-၁(ဏ)တြင္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္အခါ ေဘးသင့္သူမ်ားအား အကူအညီေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕၊ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ လိုအပ္ပါက တပ္မေတာ္ ၏အကူအညီမ်ား ရယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ-၁(တ)တြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ ေဒသတြင္ လုံၿခဳံေရးေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏အင္အား အျပင္ လိုအပ္ပါကတပ္မေတာ္၏ အင္အားကို ရယူေဆာင္႐ြက္ ျခင္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ-၁၅(ဆ)တြင္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၊ ၾကက္ေျခနီ တပ္ဖြဲ႕၊ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အျခားအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ အကူအညီမ်ားရယူရန္ စီမံထားရွိျခင္းဟူ၍ လည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြားသည္ႏွင့္ အမိန္႔တစ္စုံတစ္ရာ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းမျပဳဘဲ အလ်င္ျမန္ဆုံး သြားေရာက္ကူညီေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ တပ္မေတာ္ မ်ားနည္းတူ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာ မည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ားအပါအဝင္ ေဘးအႏၲရာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အခ်ိန္တိုအတြင္း တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းရွိ ေအာင္ အၿမဲေလ့က်င့္ ေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အေလးအနက္ ၫႊန္ၾကားထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၊ ဂီရိဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၊ တာေလငလ်င္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းမႈ ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း ေရႀကီးမႈမ်ား၊ ေ႐ႊဘိုငလ်င္၊ မဟာဆင္မုန္တိုင္း (ရခိုင္ ေဒသ)၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကိုမန္မုန္ တိုင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႀကီး/ေရလၽွံမႈ၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားစသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ား က်ေရာက္ လာသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ႐ြက္သကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္မိသားစုဝင္မ်ားကလည္း ေငြေၾကး၊ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ လူသုံးကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို ေပးအပ္လႉဒါန္း ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ တာဝန္ယူခ်ိန္ ကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ ျမစ္ေရ ႀကီးျခင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းႏွင့္ မီးေလာင္ျခင္းစသည့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈ ေၾကာင့္ ေစတီပုထိုးမ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ားစြာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္မွ ဘုရားေစတီ ၉၄၄ ဆူ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၅၈ ေက်ာင္း၊ အိမ္ေျခ ၄၆၈၇ လုံး၊ စာသင္ေက်ာင္း ၆၄ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံငါး႐ုံတို႔ကို ျပဳျပင္ေပးျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္း စုစုေပါင္း တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၁၁၆ သန္းေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၌ ျမစ္ေရႀကီးမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၇၇၇၇ စုကို ေဘး လြတ္ရာသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးရာတြင္ တပ္မေတာ္ပိုင္ ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေခါက္ေရ ၄၁ ေခါက္၊ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၁၂၇ တန္၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္း တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၁၁၉ သန္းေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လအတြင္း၌ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပုဂံငလ်င္ တြင္ ပ်က္စီးသြားေသာ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ သာသနိက အေဆာက္ အအုံမ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစု ဝင္မ်ားမွ အလႉေငြက်ပ္ ၇၉၈ သန္းေက်ာ္ ေပးအပ္လႉဒါန္းႏိုင္ ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တပ္မေတာ္မွ လုံၿခဳံေရးေဆာင္ ႐ြက္ေပးျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စု ၅၈၀ စု ကူညီေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္း တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၁၃ သန္းေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
တို႔ျပည္မွာ ရန္မေရာက္ေအာင္ တို႔ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳး ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားအတြင္း ေအးအတူပူအမၽွ အတူတကြေန ထိုင္လ်က္ရွိၾကရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူခဲ့ေသာ လူဦးေရႏွင့္ သန္းေခါင္ စာရင္းအရ လူဦးေရစုစုေပါင္း ၅၁ ဒသမ ၄ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး လူဦးေရတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္း ပ်မ္းမၽွ ၀ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိသျဖင့္ လူဦးေရေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္အရ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူဦးေရ သန္း ၇၀ ခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ လက္ရွိလူဦးေရမွ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာလူဦးေရ (အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္း)သည္ ၆၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။
လူဦးေရသိပ္သည္းမႈအေနျဖင့္ ၁ စတုရန္း ကီလိုမီတာလၽွင္ ပ်မ္းမၽွ ၇၆ ဦးေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ မသန္စြမ္းသူဦးေရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လူဦးေရ၏ ၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလ ဘက္စုံစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲေနၾကေသာ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔လက္တြဲ၍ ျပည္သူ႕ စစ္မဟာဗ်ဴဟာကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္လုံၿခဳံေရးသည္ စစ္မႈေရးရာတစ္ခုတည္း သာမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတို႔ႏွင့္ အားလုံး ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ မ်ား အရ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔ဘဝလုံၿခဳံေရး အတြက္ ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈလိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရးတပ္ မ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္သင္ ၾကားေပးႏိုင္မႈအေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အသိအျမင္မ်ားရရွိေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အေရးေပၚအေျခအေန ႀကဳံေတြ႕လာပါက ေလ့က်င့္သား ျပည့္ဝသည့္ အရန္အင္အားစုတစ္ခု တည္ေဆာက္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ရန္အတြက္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ ႏွစ္မွစ၍ တကၠသိုလ္ ေလ့က်င့္ေရးတပ္မ်ားဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အမွတ္(၂)ႏွင့္ အမွတ္ (၃) တကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရး တပ္မ်ားတြင္ အေျခခံႏွင့္ တန္းျမင့္ စစ္ပညာသင္တန္း ႏွစ္ႏွစ္သင္႐ိုးျဖင့္ ဆႏၵျပဳသည့္ တကၠသိုလ္ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပညာေရးစနစ္ ေလးႏွစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသျဖင့္ယခင္ ၁၉၇၉-၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းမ်ားအတိုင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္၌ အမွတ္(၁) တကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရးတပ္ တြင္ သင္တန္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္၌ အမွတ္(၄) တကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရး တပ္တြင္လည္း သင္တန္းဖြင့္လွစ္၍ ေက်ာင္းသူမ်ားကိုပါ သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္ ခဲ့သည့္ဦးေရမွာ ဆရာ ၄၂ ‘ဦး၊ ဆရာမ ၂၆ ဦး၊ ေက်ာင္းသား ၁၅၂၃ ‘ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ၁၆၀၈ ဦး စုစုေပါင္း ၃၁၉၉ ဦး ျဖစ္ပါ သည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး ႏိုင္ခဲ့သည့္ဦးေရမွာ ဆရာ ၂၄ ‘ဦး၊ ဆရာမ ၂၃ ‘ဦး၊ ေက်ာင္း သား ၁၇၃၇ ‘ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ၂၃၅၇ ‘ဦး စုစုေပါင္း ၄၁၄၁ ဦး ျဖစ္ပါသည္။
တကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရးတပ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ရျခင္းမွာ တကၠသိုလ္ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္၊ ျပည္သူ႕စစ္မဟာဗ်ဴဟာ အတြက္ အေျခခံအင္အားစုတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာ၌ အရည္အေသြး ျပည့္၀ၿပီး ကိုယ္က်င့္တရား၊ စည္းကမ္း၊ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမြန္ေစ ရန္၊ ျပည္သူ႕စစ္အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ျပည့္ဝလာေစရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အသိအျမင္မ်ား ရရွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။
တကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရးတပ္မ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား သင္တန္းတက္ေရာက္ ေလ့က်င့္ ေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏မူဝါဒျဖစ္ေသာ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးကို ကာကြယ္ေစာင့္ထိန္းလိုေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မ်ား ပိုမိုရင့္သန္လာႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အသိအျမင္မ်ားရရွိ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အားထားရေသာ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အၾကင္နာ ေစတနာ ေဘးကင္းကြာ ျပည္သူမ်ားက်န္းမာၾကေစရာ
တပ္မေတာ္က ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ ေရးတာဝန္၊ ေလ့က်င့္ေရးတာဝန္၊ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္း တာဝန္တို႔တြင္ ေဆးဝန္ထမ္းတပ္ဖြဲ႕သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးသကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား၏က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အဆင့္အတန္းမခြဲျခားဘဲ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
ႏိုင္ငံသားတိုင္း က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ အခမဲ့က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း ေဝးလံေခါင္းပါး၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈလိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ တပ္မေတာ္ေဆးဝန္ထမ္းတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ အထူးေဆးကုသမႈ အဖြဲ႕မ်ားေစလႊတ္၍ လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အစီအစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ ၂၉၈၃ ႀကိမ္၊ ေဆးဝါးကုသ မႈခံယူသည့္ ျပည္သူ ၁၃၃၂၀၁၂ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္မွ ၁၃၄၁၃ ဦးအား တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တက္ ေရာက္ေစ၍ ေဆးကုသမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ေ႐ြ႕လ်ားခြဲစိတ္ယာဥ္၊ ဓာတ္ခြဲယာဥ္ႏွင့္ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ယာဥ္ မ်ားပါဝင္သည့္ တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ အထူးကုေဆးအဖြဲ႕မ်ား၊ တပ္မေတာ္ပင္လယ္သြား ေဆး႐ုံေရယာဥ္(သံလြင္)၊ ျမစ္တြင္း သြားေဆး႐ုံေရ ယာဥ္(ေ႐ႊပုဇြန္)ႏွင့္ ျမစ္ေရယာဥ္(စကု)တို႔ျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္က်ေရာက္ပါကအခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ကူညီကယ္ဆယ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းတို႔အား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။
ေ႐ြ႕လ်ားခြဲစိတ္၊ ဓာတ္ခြဲႏွင့္ ဓာတ္မွန္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ လူထုအတြင္းအျဖစ္မ်ားေသာ တီဘီေရာဂါႏွင့္ အသက္႐ႉ လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား၊ ကင္ဆာေရာဂါမ်ား၊ နာတာရွည္ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ၊ ထိခိုက္အ႐ိုးက်ိဳး ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ရင္သား ကင္ဆာေရာဂါမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကုသေပးႏိုင္ျခင္း၊ ေသြး ေဖာက္စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ အေသးစားခြဲစိတ္မႈမ်ား၊ အႀကီးစား ခြဲစိတ္မႈမ်ား၊ အေရးေပၚခြဲစိတ္မႈမ်ားႏွင့္ မ်က္စိခြဲစိတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခုနစ္ႀကိမ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ကာ အေထြေထြေရာဂါ၊ ခြဲစိတ္မႈေရာဂါ၊ အ႐ိုးေရာဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါ၊ သြားေရာဂါ၊ သားဖြားမီးယပ္ေရာဂါႏွင့္ ကေလးေရာဂါ စုစုေပါင္း ၉၅၉၁၉ ဦးကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။No comments:

Post a Comment